ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 200 /HD-LT Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2010
HƯỚNG DẪN
Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động
"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
Căn cứ Hướng dẫn số 54/HD-CĐN ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo";
Thực hiện Công văn số 148/HD-CĐN ngày 15/3/2010 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn tổng kết và sơ kết các cuộc vận động;
Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Y Dược hướng dẫn các đơn vị, phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trên như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích
- Nhằm xác định mức độ đạt được, tính sáng tạo của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động và những biểu hiện cụ thể về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi nhà giáo, CBCC.
- Khuyến khích các nhà giáo rèn luyện, phấn đấu để phát huy vai trò của mình trong hoạt động dạy/học; đồng thời giúp các đơn vị phát huy mặt mạnh, khắc phục yếu kém trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và người lao động của đơn vị.
2. Yêu cầu
- Đánh giá khách quan, chính xác, công bằng, dân chủ, sát thực tiễn.
- Công khai kết quả đánh giá với những tiêu chí cụ thể có tác dụng động viên, khuyến khích nhà giáo.
3. Đối tượng
Các nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức và người lao động.
II. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Các tiêu chí đánh giá
a) Đánh giá cơ sở giáo dục: Theo 4 nội dung, mỗi nội dung bao gồm một số tiêu chí, mỗi tiêu chí có khung thang điểm.
- Nội dung 1: Công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động;
- Nội dung 2: Kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động về đạo đức của nhà giáo.
- Nội dung 3: Kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động về tự học của nhà giáo.
- Nội dung 4: Kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động về sự sáng tạo của nhà giáo.
b) Đánh giá cá nhân: Theo các nội dung 2,3,4 nêu trên.
Các tiêu chí cho mỗi nội dung được xác định cụ thể để sử dụng trong đánh giá cơ sở giáo dục và đánh giá cá nhân.
2. Phương pháp đánh giá
a) Đánh giá bằng cách cho điểm:
- Cho điểm theo từng nội dung, từng tiêu chí và theo mức độ kết quả cụ thể đạt được trong khung điểm quy định (theo mẫu 1, 2 phụ lục 1 kèm theo).
- Căn cứ tổng số điểm đánh giá (tối đa 40 điểm theo 4 nội dung đối với cơ sở giáo dục và tối đa 30 điểm theo 3 nội dung đối với cá nhân) xếp loại cơ sở giáo dục và cá nhân theo các phân loại sau đây:
+ Cần cố gắng: đối với cơ sở giáo dục đạt dưới 20 điểm; đối với cá nhân đạt dưới 15 điểm.
+ Đạt yêu cầu: đối với cơ sở giáo dục đạt từ 20 - 25 điểm; đối với cá nhân đạt từ 15 - 19 điểm.
+ Đạt loại khá: đối với cơ sở giáo dục đạt từ 26 - 29 điểm; đối với cá nhân đạt từ 20 - 25 điểm.
+ Đạt loại tốt: đối với cơ sở giáo dục đạt từ 30 - 40 điểm; đối với cá nhân đạt từ 26 - 30 điểm.
b) Đánh giá bằng cách viết báo cáo:
Căn cứ vào mẫu báo cáo và hướng dẫn kèm theo (mẫu 3 phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo), giảng viên tự viết báo cáo về kết quả thực hiện cuộc vận động của bản thân theo các nội dung và tiêu chí đã được xác định cụ thể trong báo cáo và tự xếp loại theo hai mức độ đã quy định.
c) Thành phần tham gia đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá:
- Thành phần tham gia đánh giá cơ sở giáo dục: Các thành viên của Ban chỉ đạo.
- Thành phần tham gia đánh giá cá nhân: Mỗi cá nhân một phiếu tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá; các thành viên của Ban chỉ đạo bình xét trên cơ sở phiếu tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá.
d) Nếu trong kỳ đánh giá xảy ra sai phạm thuộc về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân của cơ sở giáo dục (vi phạm pháp luật, quy chế thi, tệ nạn xã hội…) thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị Ban chỉ đạo đánh giá hạ 1 hoặc 2 loại xếp hạng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Phân công tổ chức đánh giá cuộc vận động:
Mỗi năm một lần Hội đồng thi đua khen thưởng phối hợp với Ban chỉ đạo tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động; căn cứ kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá của cấp trên để có biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung của cuộc vận động.

2. Trách nhiệm của nhà trường:
- Mỗi năm một lần tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động; căn cứ kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá của cấp trên để có biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung của cuộc vận động.
- Phát hiện biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động. Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các phong trào thi đua của cuộc vận động.
3. Tổ chức thực hiện:
Các Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc phối hợp với Lãnh đạo các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động theo hướng dẫn và báo cáo danh sách các nhà giáo tiêu biểu đề nghị tôn vinh. Ban chỉ đạo bình xét và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ra quyết định khen thưởng.
Báo cáo của đơn vị (kèm theo phiếu đánh giá và báo cáo cá nhân) gửi về Văn phòng Công đoàn chậm nhất vào ngày 10 tháng 4 năm 2010 để tập hợp và đánh giá sơ kết./.

TM. BTV CÔNG ĐOÀN TM. BAN GIÁM HIỆU
CHỦ TỊCH HIỆU TRƯỞNG


Trịnh Xuân Tráng Nguyễn Văn Tư
Công đoàn trường ĐH Y Dược