Ban CNTT - ĐHTN, thông báo với cán bộ, sinh viên về việc thay đổi địa chị trang đăng ký học (thông báo từ 27/02/2010 đến 05/3/2010), sau đó toàn Đại học sẽ dùng địa chỉ mới từ ngày 06/03/2010. Đề nghị cán bộ các phòng chức năng và sinh viên truy cập vào địa chỉ mới bắt đầu từ hôm nay ngày 06/03/2010.

Đa ch
Địa chỉ ngoài Internet: http://125.214.0.57/dhytn
Địa chỉ trong mạng Wan: http://10.8.11.207/dhytn
Địa chỉ mới
Địa chỉ ngoài Internet: http://daotao.tnu.edu.vn/dhyd
Địa chỉ trong mạng Wan: http://10.8.11.11/dhyd


Phòng CNTT